Regulamin

Regulamin Mistrzostw Polski Programistów LabVIEW 2018 zorganizowanych przez LabVIEW Fan Group

 

§1 

CELE MISTRZOSTW

1.1. Celem Mistrzostw Polski Programistów LabVIEW organizowanych przez Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group (zwanych dalej Mistrzostwami) jest:

- wyłonienie Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW oraz najszybszego Programisty LabVIEW w Polsce

- umożliwienie uczestnikom wypromowania się wśród firm i instytucji używających LabVIEW  jako narzędzia

-  integracja środowiska programistów LabVIEW w Polsce

- promocja graficznego środowiska programistycznego LabVIEW

- promocja Studenckiego Koła Naukowego LabVIEW Fan Group

- promocja Politechniki Wrocławskiej oraz Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej

§2 

ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY MISTRZOSTW 

2.1. Organizatorem Mistrzostw jest Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group z siedzibą przy ul. B. Prusa 53/55 50-317 Wrocław (zwane dalej Organizatorem). 

2.2. Patronem Strategicznym Mistrzostw jest firma National Instruments z siedzibą w Marynarska Point Phase II , Ul. Postepu 15C  02-676 Warszawa .

§3

FORMUŁA I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA MISTRZOSTW

3.1. Oficjalną stroną Mistrzostw jest strona internetowa www.mistrzostwa-labview.pl

3.2. Do Mistrzostw można przystąpić w jednej z dwóch kategorii. Są nimi: 

Olimpiada Studencka (zwana dalej Olimpiadą) oraz Zmagania Profesjonalistów.

3.3. Olimpiada Studencka dzieli się na dwa etapy. Pierwszy etap, zwany dalej Etapem Online, przeprowadzony zostanie za pośrednictwem Internetu, na oficjalnej stronie internetowej Mistrzostw. Drugi Etap Olimpiady odbędzie się podczas Dnia Finałowego w budynku Strefy Kultury Studenckiej (C-18) Politechniki Wrocławskiej.

3.4. Zmagania Profesjonalistów odbędą się tego samego dnia, co Drugi Etap Olimpiady, również w budynku C-18 Politechniki Wrocławskiej.

3.5. Dzień Finałowy odbędzie się 17.11.2018 w budynku Strefy Kultury Studenckiej (C-18) Politechniki Wrocławskiej.

§4

ZASADY UCZESTNICTWA W MISTRZOSTWACH

4.1. Udział w Mistrzostwach jest dobrowolny i bezpłatny. 

4.2. Oficjalnym Uczestnikiem Mistrzostw może zostać każda osoba, która wypełni formularz na stronie www.mistrzostwa-labview.pl/rejestracja/ podając pełne i prawdziwe dane.

4.3. Formularz rejestracyjny dostępny jest w dniach 12-25.10.2018  na stronie www.mistrzostwa-labview.pl/rejestracja/

4.4. Wyłącznie Oficjalni Uczestnicy Mistrzostw otrzymają prawo do skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez Organizatora. 

4.5. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Mistrzostw z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.

4.6. W trakcie rejestracji obowiązuje zapoznanie się z treścią regulaminu Mistrzostw i podjęcie decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu. Odrzucenie regulaminu jest równoważne z rezygnacją z oficjalnego udziału w Mistrzostwach.

4.7. Uczestnikiem Olimpiady Studenckiej  może zostać student polskiej uczelni wyższej lub uczeń polskiej szkoły średniej posiadający stosowną, ważną legitymację, jeśli mistrzostwa odbywają się w edycji jesiennej uczestnikiem może zostać osoba posiadająca ważną legitymację w semestrze poprzedzającym.

4.8.  Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed rozpoczęciem Etapu Online.

4.9. Uczestnikiem Zmagań Profesjonalistów może być wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

4.10. Warunkiem uczestnictwa w Zmaganiach Profesjonalistów jest zgłoszenie zawodnika przez firmę.

4.11. Od zawodników zgłoszonych przez firmę nie jest wymaganie wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4.12 W Mistrzostwach nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w jego organizację. 

4.13. W całej imprezie dozwolone jest korzystanie tylko z podstawowej i aktualnej wersji LabVIEW. Nie można korzystać z materiałów dodatkowych, niedostępnych na stanowisku.

4.14. Dzień Finałowy Mistrzostw jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (także dla osób niezarejestrowanych).

§5

PRZEBIEG ORAZ TERMINY OLIMPIADY STUDENCKIEJ

5.1. Olimpiada Studencka wyłoni Studenckiego Mistrza Polski Programistów LabVIEW.

5.2. Olimpiada Studencka przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.

5.3.1. Pierwszy etap Olimpiady zostanie przeprowadzony 26.10.2018 na stronie internetowej Mistrzostw.

5.3.2. Drugi Etap Olimpiady zostanie przeprowadzony 17.11.2018 w budynku C-18 Politechniki Wrocławskiej, podczas Dnia Finałowego Mistrzostw.

5.4. Dokładne miejsca oraz godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów Olimpiady zostaną podane na stronie internetowej Mistrzostw oraz zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną. 

5.5. Przed przystąpieniem do pierwszego etapu, uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej Mistrzostw w dniach od 12.10.2018

5.6.1. Rejestracja Uczestnika polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Mistrzostw z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.

5.6.2. W trakcie rejestracji obowiązuje zapoznanie się z treścią regulaminu Mistrzostw i podjęcie decyzji o jego akceptacji lub odrzuceniu. Odrzucenie regulaminu jest równoważne z rezygnacją z udziału w Olimpiadzie.

5.7.1. Pierwszy etap Mistrzostw polega na napisaniu programów w LabVIEW, według wskazanej specyfikacji, które następnie należy odesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie Mistrzostw w formacie .llb. Zadania wykorzystane podczas Mistrzostw zostały opracowane przez zespół wyznaczony przez Organizatora. Etap Online rozpocznie się dnia 26.10.2018 o godzinie 19:00 i zostanie zakończony o godzinie 21:00 .

5.7.2. Wynik Etapu Online zostanie wyznaczony na podstawie następujących kryteriów:

- czynnikiem kluczowym jest suma punktów zdobyta za rozwiązanie poszczególnych zadań. W każdym z nich będzie wylistowana dokładnie liczba punktów za wdrożenie poszczególnych funkcjonalności

- należy pamiętać, że liczy się nie tylko wykonanie wszystkich zadań w czasie 2h, ważna jest każda sekunda, w przypadku zadań o identycznej punktacji lub sytuacji spornej zdecyduje czas przesłania na serwer

- komentarze nie są dodatkowo punktowane

5.7.3. Licznik wyświetlany ma charakter jedynie poglądowy i korzysta z daty systemowej – jego właściwe funkcjonowanie uwarunkowane jest odpowiednio skonfigurowaną datą systemową. Przy ocenie prac brany będzie pod uwagę znacznik czasowy serwera zapisywany w czasie załadowania pliku z odpowiedziami

5.7.4. Uczestnikami Drugiego Etapu Olimpiady są osoby, których wynik punktowy znalazł się wśród najlepszych rozwiązań.

5.7.5. Ilość uczestników finału podana zostanie wraz z wynikami Etapu Online.

5.7.6. Drugi Etap Olimpiady dzieli się na dwie części: test wyboru i wykonie aplikacji.

5.7.7. Test wyboru - każdy z uczestników rozwiąże test zamknięty a,b,c,d. Jeśli w teście pojawi się pytanie wielokrotnej odpowiedzi, będzie to wyraźnie zaznaczone. 

5.7.8. Pisanie programu – każdy z uczestników będzie musiał napisać program oparty o specyfikację nawiązującą do specyfikacji egzaminów CLD.

5.7.9.  Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyświetlenia przebiegu zmagań podczas Drugiego Etapu Olimpiady.

5.7.10. Tożsamość uczestnika Drugiego Etapu będzie weryfikowana na podstawie aktualnego dowodu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego, prawa jazdy, bądź paszportu. Uczestnik będzie zobowiązany okazać odpowiedni dokument przed przystąpieniem do Drugiego Etapu.

5.7.11. Uczestnik Drugiego Etapu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji studenckiej/szkolnej.

5.7.12. Treść zadań do czasu rozpoczęcia Drugiego Etapu jest znana jedynie Organizatorowi.

5.7.13. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z obu etapów o kolejności końcowej decydują otrzymane punkty za część w której uczestnik pisze program zgodny ze specyfikacją. 

5.8. Zwycięzcą Olimpiady jest osoba z największą sumą punktów z obu części Etapu Finałowego.

5.9. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób zakwalifikowanych do Drugiego Etapu na stronie internetowej Mistrzostw. Osoby te będą także powiadomione poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku, gdy uczestnik odmówi uczestnictwa w drugim etapie Olimpiady lub Organizator nie zdoła się z nim skontaktować, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z rankingu. 

5.9.1. Uczestnictwo w drugim etapie Olimpiady należy potwierdzić. Data potwierdzenia zostanie podana przez Organizatora. 

5.10. Podstawowe informacje zostaną podane na stronie internetowej Mistrzostw. 

5.11. Wszystkie etapy Olimpiady zostaną ocenione przez jury wyznaczone przez organizatora.

5.12. Wyniki końcowe Olimpiady zostaną podane podczas gali rozdania nagród, będącej częścią Dnia Finałowego, w miejscu i o godzinie wskazanej przez Organizatora.

5.13. Dwóch najwyżej sklasyfikowanych uczestników Olimpiady weźmie udział w Zmaganiach Profesjonalistów, po ogłoszeniu wyników końcowych Olimpiady, w trakcie Dnia Finałowego.

§6

PRZEBIEG ORAZ TERMINY ZMAGAŃ PROFESJONALISTÓW

6.1. Zmagania Profesjonalistów wyłonią Najszybszego Programistę LabVIEW w Polsce.

6.2. Zmagania odbędą się we Wrocławiu, w budynku C-18 Politechniki Wrocławskiej, podczas Dnia Finałowego.

6.3. Zawodnicy otrzymają zestaw kilku zadań do rozwiązania na czas. Każde zadanie będzie rozwiązywane pojedynczo, dopóki zawodnik nie zgłosi ukończenia rozwiązywania, lub nie upłynie maksymalny czas przeznaczony na jego rozwiązanie. Informacje dotyczące ilości zadań oraz czasu na ich rozwiązanie zostaną przedstawione uczestnikom podczas Dnia Finałowego.

6.4. Jeżeli liczba zawodników będzie tego wymagała zostaną oni podzieleni alfabetycznie na mniejsze grupy.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wyświetlenia przebiegu zmagań.

6.6. Tożsamość uczestnika Zmagań Profesjonalistów będzie weryfikowana na podstawie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. dowodu osobistego, prawa jazdy, bądź paszportu. Uczestnik będzie zobowiązany okazać odpowiedni dokument przed przystąpieniem zawodów.

6.7. Treść zadań do czasu rozpoczęcia jest znana jedynie Organizatorowi.

6.8. Zwycięzcą Zmagań Profesjonalistów jest osoba, która uzyskała najmniejszą sumę czasów wykonywania poszczególnych zadań.

§7

NAGRODY

7.1. Lista nagród zostanie udostępniona na oficjalnej stronie Mistrzostw.

7.2. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w gali rozdania nagród, podczas Dnia Finałowego. Po zakończeniu gali nie ma możliwości odbioru nagród.

7.2.1. W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest osobisty odbiór nagród w nieprzekraczalnym terminie 4 dni po zakończeniu gali, po wcześniejszym skontaktowaniu się z Organizatorem.

§8

SKARGI I WNIOSKI

8.1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w poszczególnych etapach Mistrzostw powinny być składane w formie pisemnej osobiście w siedzibie Organizatora bądź listem poleconym, najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia listy Uczestników danego etapu Mistrzostw na adres: Studenckie Koło Naukowe LabVIEW Fan Group, ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław, z dopiskiem "Mistrzostwa Polski Programistów LabVIEW 2018”.

8.2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres wnioskującego, jak również podstawę wniosku lub skargi. 

8.3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania wnioskowego Organizator powiadomi zainteresowaną stronę listem poleconym. 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Mistrzostw: www.mistrzostwa-labview.pl/regulamin

9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe na skutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby doręczające przesyłki. 

9.3. Odpowiedzialność za poprawność zadań ponosi Organizator. 

9.4. Wszelkie skutki pomyłek popełnionych przez Uczestnika dowolnej kategorii Mistrzostw ponosi Uczestnik. 

9.5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Organizatora. Organizator nie będzie przekazywać danych osobom trzecim. Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Mistrzostw, zarówno bieżącej edycji, jak i przyszłych. Każda osoba ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. 

9.6. Wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw dostępne są na stronie internetowej Mistrzostw www.mistrzostwa-labview.pl

9.7. Wyniki Uczestników Mistrzostw niebędących finalistami Mistrzostw nie będą ujawnione publicznie bez zgody zainteresowanych. 

9.8. Każdy Uczestnik Drugiego Etapu Olimpiady Studenckiej będzie miał możliwość sprawdzenia liczby uzyskanych przez siebie punktów na swoim indywidualnym koncie Uczestnika Mistrzostw.

9.9. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Mistrzostw, rozstrzygane są przez Organizatora, a w razie konieczności w porozumieniu z Partnerem Strategicznym i resztą Partnerów.

9.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.

9.11. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie www.mistrzostwa-labview.pl

Wrocław, 1 października  2018 roku